ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมการเสวนาเรื่อง “ข้อเสนอ การทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ฯ”

วันที่ 5  ตุลาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมการเสวนาเรื่อง “ข้อเสนอ การทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ให้มีสาระสำคัญที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการศึกษาไทย 4.0” ซึ่งจัดโดยสหพันธ์องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ส.อ.ค.ฉ.) ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562    ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความเห็น ให้ข้อสังเกตแลข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อข้อเสนอการทบทวน(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการเสวนาโดยนายออน  กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา วุฒิสภา