++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา++

^^^^ วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แมฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซี่งกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Perfomance Agreement) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ( ห้องประชุม สพฐ.1) อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ค่า///ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน