ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด ปี 2562 กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนติ้ว โรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ระดับดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนดู่ โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ โรงเรียนบ้านสว่าง โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) โรงเรียนบ้านอีต้อม โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านละทาย โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านร่องสะอาด โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ระดับมาตรฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี โรงเรียนบ้านโนนดู่ โรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านร่องเก้า โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ โรงเรียนบ้านอีปาด โรงเรียนบ้านหนองเทา โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก มอบเกียรติบัตรการประกวดคลิป VDO กิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ อันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านขาม สถานศึกษาขนาดกลาง อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง อันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านสว่าง สถานศึกษาขนาดใหญ่ อันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว