สพม.35 เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการนิเทศบูรณาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศแบบบูรณาการโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และเครือข่าย ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 คน

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาแนวทางการดำเนินงานด้านการนิเทศติดตาม สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการโดยองค์คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และเครือข่ายกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
พีรวุทธิ์  สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
วศินี วนรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ภาพ