สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา

.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลและจัดทำเอกสารหลักฐานเป็นรูปเล่ม  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  เป็นประธานการประชุมฯ  มี รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุม 1