สพฐ.พัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรในสำนักอำนวยการ

++++ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรในสำนักอำนวยการ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดให้มีความพร้อมพร้อมสำหรับการผลักดันให้การดำเนินงานของ สพฐ. ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้และความสามารถ ตลอดจนทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและวางแผนงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ สพฐ. ณ โรงแรมคำแสดริเวอร์แคว รีสอร์ทกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ