สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562

สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2562  ดร.สุรพล  เสนบุญ  ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562  และได้รับเกียรติจาก  นางอรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล  ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม  กล่าวรายงาน

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ได้มอบหมาย  และอนุมัติให้กลุ่มสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในฐานะส่วนราชการ จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี
กลุ่มที่ 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
กลุ่มที่ 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มที่ 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มที่ 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
กลุ่มที่ 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดสงขลา

ส่วนหน่วยฝึกอบรมที่ 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4  เป็นผู้จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15-27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษมีความรู้ ทักษะ ในการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ  และความก้าวหน้าในวิชาชีพครูด้านการสอนคนพิการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  200 คน โดยแบ่งเป็นวิชาเอกการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  27 คน  วิชาเอกการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 40 คน วิชาเอกการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความต้องการจำเป็นทุกประเภทที่ได้รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 121 คน และวิชาเอกการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม 12 คน

ดร.สุรพล  เสนบุญ  ประธานหน่วยฝึกอบรมที่ 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4   กล่าวว่า  การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ เป็นการพัฒนาครูระหว่างการปฏิบัติงานสอน เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิต และประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เสมอภาค และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ แก่ครูสอนคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรม ได้รับการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การจัดการศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ กําหนดให้ผู้เข้าอบรมศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร 16 เล่ม ทําแฟ้มสะสมงานเขียนสะท้อนคิดจากการศึกษาด้วยตนเอง และเข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร จึงจะเข้ารับการอบรมเข้ม เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับคนพิการหรือผู้เรียน ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดเป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติตาม  หลักสูตร ที่มีการนิเทศ กํากับ และติดตาม โดยมีที่ปรึกษาให้คําชี้แนะ เกิดความมั่นใจในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้

หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนา หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 ใน พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2) และการพัฒนาหลักสูตรฉบับปัจจุบัน เพื่อปรับเนื้อหาสาระในการ ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิทยาการที่ก้าวหน้าและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งในกระบวนการฝึกอบรมได้มีการ ปรับเปลี่ยนให้ส่วนราชการเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเข้ม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพการจัด การศึกษาสําหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษที่มีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมาย

  1. 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการหรือผู้เรียน ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน การวัดและประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และ บริการอื่นใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ แต่ละประเภท
  2. 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําาเป็นพิเศษ แต่ละประเภท เข้าใจปรัชญาความแตกต่างระหว่างบุคคล เชื่อว่าคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ทุกคนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
  3. 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเป็นครูผู้สอนคนพิการหรือผู้เรียน ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีความกระตือรือร้นในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หาความรู้ในการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำผลการพัฒนาคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ที่ได้จากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มาจัดทํารายงาน สะสมผลงาน และต่อยอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ

โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 มีสาระสําคัญ 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องผ่านการศึกษาภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา รวมทั้งจัดทําผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรกําหนดกระบวนการและขนตอนการปฏิบัติของผู้ประสงค์เข้ารบการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 มีกระบวนการและขั้นตอนสําหรับหน่วยจัดอบรมและผู้ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา  เพื่อรับวุฒิบัตรครูด้านการสอนคนพิการนั้น จะต้องดําเนินการตามลําดับทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะต้องศึกษาชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง จํานวน 16 เล่ม รวมทั้งศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ หากสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้าอบรมเข้มในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 : การอบรมครูด้านการสอนคนพิการภาคทฤษฎีผู้เข้าอบรมจะเข้าอบรมหลักการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการ จ้าเป็นพิเศษ ความรู้เฉพาะตามทประเภทความพิการ รวมถึงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในระหว่างการอบรม รวมระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง โดยผู้เข้าอบรมจะต้องได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์ในด้านความรู้และการปฏิบัติต่าง ๆ ร้อยละ 80

ขั้นตอนที่ 3 : การฝึกปฏิบัติการสอนและการประเมินผลในสถานศึกษาผู้เข้าอบรมจะต้องฝึกปฏิบัติการสอนคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการประเภทต่าง ๆ หรือกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และได้รับการกํากับ ติดตามผล ประเมินผล จากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทําเอกสารผลงานวิชาการประกอบการอบรมจํานวน 2 รายการ และเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาการศึกษาพิเศษ รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 3 ทั้งสิ้น 1 ปี (2 ภาคเรียน) นับจากระยะเวลาอบรมเข้ม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ภาพข่าว :
นายศุภวัฒน์ อาบสุวรรณ
นายวัชระเกียรติ ปุรินัย
นายบุญศิริ วางไชย
……………………………..
รายงานข่าว :
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ภาพข่าว :
นายศุภวัฒน์ อาบสุวรรณ
นายวัชระเกียรติ ปุรินัย
นายบุญศิริ วางไชย
……………………………..
รายงานข่าว :
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
………………………………

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)