สพม.35 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนางานคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานการวิจัย/ผลงานการศึกษา ตามบริบทของแต่ละงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมอัมรินทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

ศรพิชัย ศรีสมยศ/พงษ์อมร ปันปวง/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เจ้าของโครงการ