สพม.35 เดินหน้าทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  และคณะบุคลากร ในสังกัด ประชุมวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565)  การจัดประชุมฯ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นสำคัญ นโยบาย “งด ลด ยกเลิก ทบทวน” เริ่มต้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การเรียนการสอนที่ต้องอยู่ห้องเรียนอยู่กับเด็ก  โดยจัดประชุมฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ณัฐกิตติ์  วงค์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ