สพม.35 วางแผนเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดประชุมเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะมีการดำเนินการทดสอบในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาต่อไป

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน และนางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกล่าวรายงาน โดยเชิญตัวแทนคณะครูโรงเรียนละ 2 คนเข้าร่วมจำนวน 100  คน  เข้าร่วมปรึกษาหารือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สนามสอบสังกัด สพม.35 แบ่งสนามสอบ ดังนี้

–  สนามสอบจังหวัดลำปาง จำนวน 20 สนามสอบ จำนวน 130 ห้องสอบ นักเรียนเข้าร่วมรับการทดสอบ จำนวน 3,628 คน

–  สนามสอบจังหวัดลำพูน จำนวน 13 สนามสอบ จำนวน 78 ห้องสอบ นักเรียนที่เข้าร่วมรับการทดสอบ จำนวน 2,140 คน

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ