โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.34 จัดค่ายบูรณาการวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.15 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “วิธีล้านนา ภูมิปัญญาพฤกษศาสตร์” โดย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ ฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 โรงเรียน ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 115 คน ครู จำนวน 23 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 138 คน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง ได้แก่ การฟังบรรยายพิเศษ การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การฝึกปฏิบัติจริงจากการทำงานเป็นทีม และการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยนำข้อมูลที่ได้มาเสนอเป็นผลงานซึ่งสามารถนำไปสู่การทำโครงงานในโอกาสต่อไป โอกาสนี้ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดย ดร สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและพบปะทักทายนักเรียน ตลอดจนให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน ในการทำกิจกรรมครั้งนี้