สพม.34 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและซักซ้อมครูผู้รับผิดชอบงานระบบคัดกรองให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ ประฉิมมะ (Admin กสศ. ) ครูโรงเรียนบ้านหนองโมก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้

ภาพ/ข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา