สพม.19 ศึกษาเรียนรู้การบริหารและเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ AMSS++ และมาตรฐานสำนักงาน ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี