ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY”

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ โดย Guangxi University (GX) Tsinhua University ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนานานชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคมท 2562 ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ และนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบการบรรยายได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pit.ac.th

หนังสือที่ อว 0607/ว.1619 ลว 21 ตุลาคม 2562