สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วันที่  7  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ….สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ  มีประธานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อำเภอและบุคลกรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุม ฯ

     ซึ่งสืบเนื่องจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยจัดทำหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมเปิดเผยถึงการดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้  และกำหนดการคัดเลือก ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 5 – 25  พฤศจิกายน  2561  ระดับภาคระหว่างวันที่ 26  พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม  2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.มหาสารคามและระดับประเทศ  วันที่  16  ธันวาคม  2561  โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด  เข้าแข่งขันในระดับภาค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประเภทกีฬา   7   ประเภท  ได้แก่ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ  ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย  แบ่งออกเป็น  3  รุ่น  (รุ่นอายุ 12 ปี , 15 ปี ,18 ปี) ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 12 ปี และ 15 ปี กำหนดจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  ระหว่างวันที่ 15 – 16 – 17  พฤศจิกายน  2561 ให้เจ้าภาพ (แต่ละอำเภอ ) แต่ละชนิดกีฬา ดำเนินการจัดหากรรมการตัดสิน  อุปกรณ์การแข่งขัน และส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน   ให้เขตพื้นที่เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ฯ  ซึ่งได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด   ระหว่างวันที่  22 – 24  พฤศจิกายน  2561 สถานที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ , สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ , สนามกีฬาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ,  รร.เมืองพญาแลวิทยา , รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล , รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ , มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 -3,สพม.เขต 30, รร. สังกัดเอกชน,อาชีวศึกษา, ท้องถิ่น (รร.ในสังกัด อบจ. , เทศบาล)และ กศน. ซึ่งจะเชิญประชุมกำหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป