สพป.ระนอง ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะประธานกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนำที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมตัวย นายวันชติสุทธิศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิดนการบริหารการศึกษา นางชาลี คราเพ็ชร ผอ.บ้านห้วยเสียด คณะกรรมการๆ และนางสาวสุวรรณี คงทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ลงพื้นที่ รร.บ้านบางหิน รร.ชนม์พัฒนา รร.บ้านเชี่ยวเหลียง รร.ประชาอุทิศ และรร. บ้านบางกล้วยนอก เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 1 โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่รับการประเมินจะต้องได้รับการประเมินจากตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 10ตัวชี้วัด