สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ประชุมพุธเช้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมพุธเช้า เพื่อรับฟังข่าวสารจากพุธเช้าข่าว สพฐ. และร่วมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ กับบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓   https://www.facebook.com/chon333/