สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุม Coaching Team

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ ๒ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒