โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.)

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ประจำอำเภอสันป่าตอง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และพิธีเปิดโครงการชีววิถีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ในโอกาสนี้ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และแขกผู้มีเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐในอำเภอสันป่าตอง

ในการนี้ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและเป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ประจำอำเภอสันป่าตอง โดยนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นผู้รับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ประจำอำเภอสันป่าตอง จำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับการจัดสรรทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

– เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียวให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ครูและนักเรียน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน

– บูรณางานชีววิถีเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่โรงเรียนด้วยการเกษตรโครงการชีววิถี

– สนับสนุนนวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์และนิทรรศการ ภายในศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ประจำอำเภอสันป่าตอง

– เพื่อพัฒนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่สังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมอุดมปัญญา (Knowledge-Based Society) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ประจำอำเภอสันป่าตอง เพื่อใช้สำหรับการจัดสรรทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้คอนกรีตผสมเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็นการนำวัสดุจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามาใช้เสริมความแข็งแรงของคอนกรีต สอดคล้องกับแนวคิดตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดจนการติดตั้งแผงรับเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 15 กิโลวัตต์ และการสนับสนุนหลอดไฟฟ้าแอลอีดีประสิทธิภาพสูง (LED) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้วยการจัดสรรทรัพยากรและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า สามารถพัฒนาเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตลอดจนชุมชนในอำเภอสันป่าตองอย่างยั่งยืนต่อไป