ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ที่ขอตั้งงบฯปรับปรุงซ่อมแซมต้องจำเป็น คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

1 พฤศจิกายน 2562 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 ในสังกัด จำนวน 23 โรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบให้กับโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำคำของบประมาณตามแนวปฏิบัติ ส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนที่จัดส่งคำของบประมาณ ได้พิจารณาตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด