ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออก และสนองต่อความถนัดความสามารถและความสนใจของนักเรียนให้มีศักยภาพ โดยจะแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่จะดำเนินการแข่งขัน ดังนี้  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้แก่ การผูกเงื่อน เดินทรงตัว โยนบอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ , การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน สะกดรอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ , การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  กิจกรรมสภานักเรียน ได้แก่ สภานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓