จิตอาสา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง จัดการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 650 คน ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในทุกยุค ทุกสมัย ให้บุคลากรที่รับฟังการบรรยายพร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และนำไปขยายผล ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และปลุกจิตสำนึกของจิตอาสา

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการจัดการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ