พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและเป็นเวลาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครูและนักเรียนทางด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง กิจกรรมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ศิลปะการแสดง ทักษะวิชาชีพ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

สถานที่ใช้ประกวดแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๓๒ ทีมที่ร่วมประกวดแข่งขันแต่ละกิจกรรม จำนวน ๒๑ ทีม กิจกรรมที่แข่งขัน จำนวน ๓๐๖ กิจกรรม คณะกรรมการที่ร่วมตัดสินผลการประกวดแข่งขันสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สังกัดโรงเรียนเอกชน และสังกัดท้องถิ่น จำนวน ๙๒๕ คน