สพป.ลำพูน เขต 2 ซักซ้อมการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์และผู้ช่วยเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นปรหะธานดำเนินการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์และผู้ช่วยเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2