เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการฯ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอนันตยา พิมพ์ภู ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสุดาพร หงษ์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวอรทัย เปินรัมย์ เลขาฯ  ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการฯ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สนามแข่งขันโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โดยมี นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมฯ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และสาระปฐมวัย โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม