โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ +การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 +

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอน เข้าร่วมงานสัมมนา
ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงาน/โรงเรียนละ 2 ท่าน
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
www.aksorn.com/teachingforum2019

ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และคณะผุ้จัดงานฯยินดี สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเอกสารประกอบการสัมมนา (โดนไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง )

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้กำหนดจัดงาน โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21
โดยมีรายละเอียดการจัดโครงการดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการ “Early Childhood” ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โครงการ “English” ครั้งที่ 1
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สุดสาคร รวดเร็ว