สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กิจกรรม big Cleaning day “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดกว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ กล่าวว่า กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดขึ้นตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จมาจังหวัดชัยภูมิในต้นปี 2563 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ “จังหวัดสะอาด”

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด สนองนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ และสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งได้พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน บำเพ็ญเพื่อประโยชน์สาธารณ และทำให้อาคารสถานที่ ห้องทำงาน ภูมิทัศน์ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ รอบบริเวณอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และในห้องปฏิบัติงาน