เครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบบบริหารสถานศึกษา (KSP School) ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบบบริหารสถานศึกษา (KSP School) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ และโรงเรียนในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ จำนวนกว่า 40 คน โดยมีนางเสาวณี ยิ่งถาวร เจ้าหน้าที่คุรุสภาประจำสำนักงานศึกษาธิการกระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้
นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันการปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีการเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีเข้ากับการบริหารจัดการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยิ่งมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองด้านการทำวิทยฐานะ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันระบบ บริหารสถานศึกษา (KSP SCHOOL) เป็นระบบให้บริการด้านวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสะดวกสบาย มีความคล่องตัวมากขึ้น ลดเวลาในการเดินทางไปติดต่อที่คุรุสภาจังหวัด และคุรุสภาส่วนกลาง สามารถดำเนินการได้เองทั้งที่บ้าน (ระบบ self service) และที่ทำงาน นับว่าเป็นระบบที่ดี เพราะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร ไม่ต้องทิ้งห้องเรียน ทิ้งนักเรียนเพื่อไปใช้บริการอีกต่อไป เป็นอีกช่องหนึ่งที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับบริการ
ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนา “ระบบ KSP e–Service” สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาทิ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน รวมถึงการขอรับการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพจากคุรุสภา อาทิ การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม และการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” โดยผู้ที่ต้องการยื่นคำขอรับบริการต่างๆ ของคุรุสภา สามารถสมัครเข้าใช้ระบบ KSP e–Service โดยเข้าไปที่ http://selfservice.ksp.or.th จากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิก ภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตนทันที เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว สามารถดำเนินการยื่นคำขอใช้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือการขอรับรางวัลจากคุรุสภาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการแก่สมาชิกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ดังคำกล่าวที่ว่า “คุรุสภา มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ”

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…เสาวณี  ยิ่งถาวร และอรพรรณ  บุญพรัด