โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ กับ ศธ360องศา พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บันทึกการถ่ายทำรายการ  “ศธ. 360 องศา”  ซึ่งเป็นรายการที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทำเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการสู่สาธารณชน โดยกลุ่มสารนิเทศ ในฐานะศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  ร่วมสะท้อนภาพลักษณ์และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ 5 ภาษา บูรณาการสู่การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” โดยบันทึกการถ่ายทำรายการ ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ได้แก่ โบราณสถานเวียงท่ากาน โบราณสถานเก่าแก่คู่เมือง อายุ 1,300 ปี ณ หมู่บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง เฮือนสีมันตรา บ้านพักนายไปรษณีย์หลังแรกในปริมณฑลภาคพายัพ ณ หมู่บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน และศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ ตำบลมะขามหลวง ซึ่งล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์ความภาคภูมิของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

#ศธ360องศา

#พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน