ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งต่อนโยบายจาก รมต.ศึกษาธิการ และเลขา กพฐ. สู่การปฏิบัติ

11 พฤศจิกายน 2562  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยก่อนการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนที่มีผลการดำเนินการดีเด่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา จำนวน 4  รายการ การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพโดยความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ส่งบุคลากรชี้แจงแนวทางการส่งเสริม แนะแนวให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนต่อสายอาชีพ การแจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. โดยขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามภาระหน้าที่ สิ่งที่เน้นก็คือ “การให้ครูอยู่ห้องเรียนกับเด็กให้มากที่สุด ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่ตั้งที่โรงเรียนให้มากที่สุดโดยส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศและการ PLC ในโรงเรียน พร้อมทั้งเน้นให้ระมัดระวังในเรื่องของงานวิกฤต 3 เรื่อง อาหารกลางวัน ต้องพร้อม มีคุณภาพและนักเรียนกินอิ่ม  การที่ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ และเหตุครูล่วงละเมิดทางเพศ