สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันเสาร์ที่  9  พฤศจิกายน 2562  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จำนวน 16 ห้องสอบ  ซึ่งโครงการดังกล่าว สพฐ. ร่วมกับสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี( สสวท.) รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับประถมศึกษา  เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถให้สูงขึ้น   โดยมีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีนักเรียนสมัครสอบครั้งนี้ จำนวน  1,064  คน ดังนี้  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 จำนวน 133 คน /วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3 จำนวน 104 คน /วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 จำนวน 414 คน และวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป. 6 จำนวน 413 คน

ศิริรัตน์ หาญเวช