สพม.34 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ให้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอย หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ในการพัฒนาการศึกษา 2.เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต 34 มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด 3.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีความตระหนัก รับรู้ และเข้าใจนโยบายทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่จะขับเคลื่อนในปี พ.ศ. 2563 – 2565 5.เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้าน นายเจดีย์ เดชพันธ์ ประธานในพิธีกล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีที่ทุกคนให้ความสำคัญที่จะร่วมกันวางแผนกำหนดทิศทาง หรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่องค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้วิธีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี นโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คาดหวังว่า ผลจากการประชุมครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน และความร่วมมือจากโรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิบูลย์ ทานุชิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี