+++ท่านรองสุภาพ กาวิ เปิดกีฬาสีโรงเรียนเสรีวิทยา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน+++

^^^^วันอังคาร  ที่  ​12  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.​2562  นายสุภาพ​   กาวิ​ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน​เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ( กีฬาสี ) โรงเรียนเสรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสีเพราะคณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงานเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุข //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน