คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับนี้ เป็นคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น บริบทความต้องการของสถานศึกษา และบรรลุตามจุดหมายที่กำหนดในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้ คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 3-6 ปี