สพม.34 ระดมความคิดกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ องค์กร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ระดมความคิดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กำหนดประเด็นกลยุทธ์ และการเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอย หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ร่วมระดมความคิดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ทั้งนี้ ดร.วิบูลย์ ทานุชิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่