สพป.ลำพูน เขต 2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้นำโรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนรบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านดง และโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านภาษาไทยต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ อดีตรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2562 ของนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21