สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรม “รับน้องเข้าโรงเรียน”

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรม “รับน้องเข้าโรงเรียน”

ที่โรงเรียนชลประทานผาแตก ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รับน้องเข้าโรงเรียน”  นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าสักงามมาเรียนรวมโรงเรียนชลประทานผาแตก  โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านป่าสักงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 6 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 5 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครู 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน  เส้นทางคมนาคมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่สามารถเดินทาง จากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตรถึงท่าเรือชั่วคราวเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ข้ามเรือแล้วใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านวังธาร เดินทางออกสู่ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรและอีก 2 กิโลเมตรถึงตัวอำเภอดอยสะเก็ด ใช้เวลาประมาณ 30 นาที   และในปี  พ.ศ.2559  ได้มีการสร้างสะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ไปยังบ้านป่าสักงาม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแล้วเสร็จในปี 2560 จึงทำให้สามารถใช้เส้นทางสะพานแขวนในการเดินทางแทนการเดินทางทางเรือได้อีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งเส้นทางนี้ห่างจากโรงเรียนชลประทานผาแตกเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และทำให้การเดินทางมาในเขตตำบลลวงเหนือ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสักงามมีทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 4 คน ป.2 จำนวน 1 คน และชั้น ป.5 จำนวน 1 คน  การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านป่าสักงามในโรงเรียนชลประทานผาแตก ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะทำให้นักเรียนได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนบ้านป่าสักงาม ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากโรงเรียนชลประทานผาแตก มีอาคารสถานที่พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีบุคลากรครูที่ครบสาขาวิชาเอก ที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างดี  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลายกิจกรรม ทั้งด้านดนตรี กีฬา ทักษะอาชีพ และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจ มีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ในโรงเรียนชลประทานผาแตก จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กับเพื่อนในสังคมที่กว้างขึ้น เรียนรู้กับครูที่หลากหลายสาขาวิชา ได้ทำกิจกรรมและแสดงความสามารถของตนเองอย่างหลากหลาย ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น และสามารถเรียนรู้ในสังคมที่แตกต่างจากที่เดิมได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป