เปิดตลาดนัดคุณธรรม เครือข่ายสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพสุจริต Open House Open Class

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเอราวัณ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานในการเปิด “ตลาดนัดคุณธรรม เครือข่ายสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพสุจริต Open House Open Class”ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
นางสิริสมถวิล สิทธิสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กล่าวว่า ได้นำคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้รับมอบหมายภารกิจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการต่อยอด และขยายผลการดำเนินงานของสหกรณ์โรงเรียน ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดคุณธรรม เครือข่ายสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้ สู่อาชีพสุจริต Open House Open Class” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบได้ขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนเครือข่ายและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่การดำเนินงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์ฝ่ายส่งเสริมการผลิต เพื่อพัฒนาทีมงาน และพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการเปิดชั้นเรียน
สำหรับรูปแบบการจัดงาน เป็นการบูรณาการกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ กิจกรรมคือ นิทรรศการโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ สพฐ. มีการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกนักเรียน และสมาชิกชุมชน นิทรรศการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จำนวน ๑๗ โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) มีการสอนโชว์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ด้าน นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กล่าวว่า ขอชื่นชมทางโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ที่ได้จัด“ตลาดนัดคุณธรรม เครือข่ายสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพสุจริต Open House Open Class”ครั้งที่ 1 ขึ้น ซึ่งนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด นอกจากจะให้ความรู้แก่นักเรียนด้านวิชาการ สิ่งที่โรงเรียนจะต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน คือ ต้องให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน เมื่อนักเรียนของเราได้ออกจากโรงเรียนไปก็จะมีพื้นฐานอาชีพสักอย่างหนึ่งติดตัวไปเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้ และในวันนี้ก็เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และเชื่อมโยงกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ คือต้องสนับสนุนให้เยาวชนสำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ในการจัดตลาดนัดคุณธรรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน มาร่วมกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก