ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำทีมลงพื้นที่ร่วมประชุมกับทุกภาคส่วนบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่แต่ละอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนในพื้นที่  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา และ วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2562  ได้ลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนัดแรกของอำเภอพิชัย  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย มี นายปรัชญา  เสริฐลือชา  นายอำเภอพิชัย เป็นประธานการประชุม อำเภอพิชัยมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 31  โรงเรียน มีมติจากที่ประชุมให้ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้ควบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงตามความประสงค์ของชุมชน จำนวน 7 โรงเรียน และให้ดำรงอยู่  24  โรงเรียน  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือโรงเรียน และโรงเรียนสามารถรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งในระหว่างวันที่ 18 – 22  พฤศจิกายน  2562  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จะนำทีมลงพื้นที่ร่วมประชุมกับทุกภาคส่วนบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยตนเอง  ทั้ง 5 อำเภอ  ประกอบด้วย  อำเภอพิชัย  ลับแล ทองแสนขัน  ตรอน และเมืองอุตรดิตถ์