สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 11 ราย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวจุไรพร กาพย์ตุ้ม วิชาเอกคณิตศาสตร์  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  2. นางสาวน้ำผึ้ง อภิรักษ์  วิชาเอกคณิตศาสตร์  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  3. นางสาวสิรินาถ วงศ์ศิริ  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  4. นางสาวนฤมล  อินต๊ะแก้ว  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนสองแคววิทยาคม  5. นางสาวสุธาทิพย์ ภุมรินทร์  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนพร้าววิทยาคม  6. นางสาวนิชนันท์  สิงห์บัว  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  7. นายอำพล  อินต๊ะกัน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  8. นายเจนณรงค์  แก้วซาว  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  9. นางสาวภาวินี คุณา  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โรงเรียนแม่แจ่ม  10. นายอานนท์  ไชยฮั่ง วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  11. นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา วิชาเอกสังคมศึกษา  โรงเรียนแม่แจ่ม

โอกาสนี้  ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34

การบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562