++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมชี้แจงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ++

^^^^ วันอังคาร   ที่ 19   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการกำหนดมาตรฐานและติดตามประเมินผลของเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและยกระดับสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการเข้าร่วมประชุม อาทิ  นายปุรเชษฐ์  มธุรส ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ,นางดารารัตน์  ผิวผัน  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลาน,นายเสกสรร  ศรีแสวง  ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์และนางแสงเดือน  พิศไหว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ      ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ///ธีรธิดา พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน