สพม.35 รับฟังการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกู่คำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นายลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ