สพป.กระบี่ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจการนำนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน 2562  ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจการนำนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในทุกด้าน มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การดำเนินการในทุกด้าน มีการติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จังหวัดตราด เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน  โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติไปสู่แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป