โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม.19 เปิดตลาดนัดวิชาการ (Open House) ทุกภาคส่วนร่วมชื่นชมเป็นจำนวนมาก

นางเฉลิมพร ราศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  อ.เอราวัณ  จ.เลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม.19  จัดงานตลาดนัดวิชาการ (Open House)  ปีการศึกษา 2561  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ  คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้ถึงความสามารถ ความถนัดของตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และเพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอนาคตในการศึกษาและการประกอบอาชีพ

โดยมีดร.สมเจษฎ์  ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นประธาน  และมีผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  และโรงเรียนเครือข่ายระดับประถมศึกษาในพื้นที่บริการ 16 หมู่บ้าน  3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังม่วง  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย และโรงเรียนบ้านโป่งศรีทน    ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  และสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา ได้นำกิจกรรมที่น่าสนใจและการส่งเสริมอาชีพมาจัดแสดงให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วย  รวมถึงการได้รับความอนุเคราะห์จากโรงโม่หินไจแอนท์ร็อค 1990  จำกัด โรงโม่หินเพชรเมืองเลย โรงโม่หิน  ชาญยุทธการศิลาเลย 1990 จำกัด  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ และผู้มีจิตศรัทธาจัดตั้งโรงทานเพื่อบริการให้แก่นักเรียน  จำนวน 28  โรงทาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open House)  ครั้งนี้มากกว่า 2,000 คน