ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. …

ด้วยเลขานุการคณะกรรมการกษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. … มาเพื่อให้ สพฐ. พิจารณาให้ความเห็น

ในการนี้ สพฐ. ขอประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. … ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจรับทราบ

หากมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ สามารถส่ง ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้ที่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 02-2885877

หรือ ทาง e-Mail : psdgobec@gmail.com

ภายในวันที่ 25 พศจิกายน 2561

ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. …