สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมจัดทำแผนทิศทางพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. , ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา , ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก,ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำแผนทิศทางพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ภายใต้วิสัยทัศน์  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตที่มั่นคงบนพื้นฐานความเป็นไทย” ณ จังหวัดตาก…….

                          นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  ประธานจัดทำทิศทางพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

             นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2

                           ผู้แทนคณะต่าง ๆ ร่วมสัมนาวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2563

   แบ่งกลุ่มตามกลยุทธ์

        การนำเสนอ และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมวางแผนแก้ไข

         คณะผู้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563