ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

21  พฤศจิกายน 2562 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  อำเภอ ตรอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดอำเภอตรอน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนขนาดกลางในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี มีการจัดการเรียนการสอนได้ครบทุกชั้น จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจากหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี  มี นายประเจนต์  จันทร์ลภ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ชื่นชมผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ ความสามารถ เต็มเวลา ด้วยความทุ่มเท มีประสิทธิภาพ และขอบคุณผู้ปกครอง ชุมชน ที่ได้ให้ความร่วมมือ  กับโรงเรียนและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำหรับบุตรหลาน