คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า ๓ ปี

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกสังกัดสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทำคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยขึ้น จำนวน ๒ เล่ม คือ คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า ๓ ปี และคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับนี้ เป็นคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า ๓ ปี แบ่งออกเป็น ๒ ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ
แรกเกิด – ๒ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจำวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู
และช่วงอายุ ๒ – ๓ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้โดยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาเด็กให้บรรลุตามจุดหมายที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารตามลิงค์นี้ คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ต่ำกว่า 3 ปี

สุดสาคร รวดเร็ว