สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP     ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมบันทึกข้อมูลในการทำสัญญาเช่าในระบบ e-GP      ให้ถูกต้อง โดยมี นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ชี้แจงรายละเอียดในการเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ