สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ให้แก่ลูกจ้างประจำและข้าราชการในสังกัด จำนวน 80 ราย ประกอบด้วย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จ.ม. 1 ราย ต.ม. 24 ราย ท.ม. 24 ราย ท.ช. 18 ราย และร.จ.พ. 9 ราย ชั้นสายสะพาย ป.ม. 2 ราย และชั้นสายสะพาย ป.ช. 2 ราย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 5 ห้องบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2